Splošni pogoji uporabe spletne strani www.spar-klub.si

1. Definicija

Lastnik spletne strani www.spar-klub.si je družba Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Spar Slovenija d.o.o.)

Na spletni strani www.spar-klub.si in njenih podstraneh (v nadaljevanju: spletne strani) so objavljene ponudbe pogodbenih partnerjev (v nadaljevanju: partnerji) družbe Spar Slovenija d.o.o., ki imetnikom Spar plus kartice, katerih lastnica je družba Spar Slovenija d.o.o., nudijo dodatne ugodnosti ob koriščenju njihovih storitev ob predložitvi Spar plus kartice.

Prodajna akcija je vsaka akcija, ki je objavljena na zgoraj navedenih spletnih straneh.

Prodajna akcija velja za vse fizične osebe, ki:

  • so imetniki ali uporabniki Spar plus kartice in ki to dokazujejo s plastično kartico, črtno kodo kartice, e-kartico na GSMu ali s spletno aplikacijo kartice (vsi omenjeni načini dokazovanja so si enakovredni);
  • ki uporabijo storitve partnerja ob predložitvi Spar plus kartice (v nadaljevanju: kupec).

V prodajni akciji pridobi kupec različne bonuse. Bonus je pripis dobroimetja na Spar plus kartico. Pripis dobroimetja izvede Spar Slovenija d.o.o. (razen v primerih, ko je za to pooblaščen partner) v roku 21 dni od dneva koriščenja storitev pri partnerju. Bonusi se ne seštevajo z ostalimi ugodnostmi oziroma popusti, ki veljajo pri partnerju in se med seboj izključujejo. V primeru odpovedi ali stornacije storitve partnerja, kupec ni upravičen do pridobitve bonusa.

Z uporabo teh spletnih strani izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe in določili. Če se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, prosimo, da se vzdržite uporabe teh spletnih strani.

2. Splošno

Ti pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila v zvezi z uporabo spletnih strani www.spar-klub.si s strani končnih uporabnikov. Z uporabo teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo spletnih strani v skladu z njimi. Pravica uporabe spletnih strani je osebno upravičenje končnega uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da, čeprav je na splošno internet varno okolje, je včasih storitev prekinjena ali da pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe Spar Slovenija d.o.o.. Zaradi tega Spar Slovenija d.o.o. ne more biti odgovorna za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu. Čeprav je cilj družbe Spar Slovenija d.o.o., da so spletne strani na voljo 24 ur dnevno in 7 dni v tednu, spletne strani včasih morda ne bodo na voljo zaradi katerega koli razloga vključno zaradi njihovega rednega vzdrževanja. Končni uporabnik se strinja in priznava, da se mu lahko iz razlogov, ki so tako v okviru in izven kontrole družbe Spar Slovenija d.o.o, dostop do spletnih strani včasih prekine oziroma je začasno nedostopen ali izključen.

Spar Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani. Poleg tega lahko Spar Slovenija d.o.o. preneha pošiljati katerikoli del podatkov ali kakršne koli informacije, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

3. Spreminjanje pogojev

Družba Spar Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka, če se ji zdi potrebno, ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih pogojev uporabe. Naj opomnimo, da če pride do sprememb pogojev in še naprej uporabljate naše spletne strani, pomeni, da se strinjate s pogoji uporabe, ki so trenutno veljavni. Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe bosta začela veljati 5 dni za tem, ko sta objavljena na spletnih straneh.

4. Višja sila

Spar Slovenija d.o.o. ne odgovarja za neizpolnitev svojih ali obveznosti partnerjev, ki bi nastala zaradi višje sile. Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje družbe Spar Slovenija d.o.o. in je ni mogla ali morala pričakovati, preprečiti ali odkloniti.

5. Oprema

Končni uporabnik je odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso programsko opremo in strojno opremo, ki jo poseduje in jo uporablja, kot tudi drugo opremo potrebno za dostop in uporabo teh spletnih strani ter za vse s tem povezane stroške. Spar Slovenija d.o.o. ni odgovorna za kakršno koli škodo na opremi končnega uporabnika, ki nastane kot posledica uporabe teh spletnih strani.

6. Intelektualna lastnina

Vse gradivo na spletni strani Spar Slovenija d.o.o. je v izključni lasti družbe Spar Slovenija d.o.o. ali se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, globoko povezovanje (deep linking) ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja družbe Spar Slovenija d.o.o. je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

Te spletne strani vsebujejo gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino teh spletnih strani Spar Slovenija d.o.o. v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Spar Slovenija d.o.o. je imetnik avtorskih pravic v zvezi z izbiro, usklajevanjem, postavljanjem in spodbujanjem takšne vsebine kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvariti izpeljanih del ali na kakršen koli način izkoristiti katero koli vsebino v celoti ali delno. Končni uporabnik lahko prenese, natisne in shranjuje zaščitene avtorsko gradivo samo za lastno uporabo. Ni dovoljeno kopiranje, prerazporejanje, ponovni prenos, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega gradiva brez izrecnega pisnega soglasja družbe Spar Slovenija d.o.o. in imetnika avtorskih pravic.

Končni uporabnik ne sme na teh spletnih straneh objavljati ali kako drugače dati na razpolago kakršnegakoli gradiva, ki je predmet avtorskih pravic, blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine brez izrecne odobritve imetnikov teh pravic. Spar Slovenija d.o.o. nima nobene dolžnosti obveščati končnega uporabnika ali mu pomagati ugotoviti, če je določeno gradivo predmet avtorskih pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi kršitve avtorskih pravic, zlorabe blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine ali za kakršne koli težave nastale v zvezi z objavo tega gradiva.

7. Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

Končni uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba teh spletnih strani v njegovi izključni odgovornosti. Niti družba Spar Slovenija d.o.o., kot tudi ne njeni zaposleni, agenti, tretji ponudniki storitev ali družbe z licenco ne jamčijo, da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena ali da bo brez napak ter ne jamčijo za (i) posledice, ki lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani.

Ta izjava o odgovornosti velja za vso škodo ali morebitno škodo zaradi slabih lastnosti, napak, izjem, prekinitev, izbrisa, zamud pri delu ali prenosu, računalniškega virusa, prekinitve prenosa komunikacij, kraje, uničenja ali nepooblaščena dostopa, sprememb ali zlorabe zapisa, prekinitve pogodbe, neprimernega vedenja, malomarnosti ali za katerega koli drugega dejanja. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da družba Spar Slovenija d.o.o. ni odgovorna za žaljivo, neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb ter da je za nevarnost škode, ki lahko nastane kot posledica navedenega, odgovoren le končni uporabnik.

V nobenem primeru družba Spar Slovenija d.o.o. ali druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri oblikovanju, proizvodnji ali distribuciji teh spletnih strani ali z njimi povezano vsebino, kot tudi katerokoli programske opreme, ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji iz tega oddelka nanašajo na celotno vsebino teh spletnih strani.

8. Osebni podatki

Spar Slovenija d.o.o. zbira na teh spletnih straneh naslednje osebne podatke: ime, priimek in e-mail naslov za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje), obveščanja o dnevnih ponudbah in komunikacijo z uporabniki vezano na nakup, pomoč pri uporabi oz. posebna obvestila ter neposredno trženje.Posredovanje v prejšnji alineji navedenih osebnih podatkov je prostovoljno in jih končni uporabniki družbi Spar Slovenija d.o.o. lahko posredujejo, če želijo prejemati nadaljnja obveščanja o dnevnih ponudbah blaga in storitev oz. posebna obvestila.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani nobenim tretjim osebam ali ponudnikom storitev.

Končni uporabnik odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Spar Slovenija d.o.o. ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Končni uporabnik, ki je posredoval družbi Spar Slovenija d.o.o. svoje osebne podatke, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Spar Slovenija d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Družba Spar Slovenija d.o.o. je dolžna v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti končnega uporabnika, ki je to zahteval.

9. Odškodnina

Spar Slovenija d.o.o. ne odgovarja za storitev partnerja. V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli kršitve pravic kupca ali škode, ki na podlagi bodisi subjektivne bodisi objektivne odgovornosti izvirajo iz sfere partnerja, je partner odgovoren za nastalo škodo skladno s splošno odškodninsko odgovornostjo.

10. Blagovne znamke

Spar ter Spar plus sta registrirani blagovni znamki in zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane imetniku pravice. Razen če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh družbe Spar Slovenija d.o.o., intelektualna lastnina njihovih imetnikov.

11. Vsebina tretjih strani

Spar Slovenija d.o.o. ne odgovarja za informacije na kakršnihkoli forumih, klepetalnicah ter drugih spletnih straneh kot tudi ne prevzema odgovornosti za informacije na spletnih straneh partnerjev, ki se razlikujejo od informacij, ki so navedene v prodajnih akcijah na spletnih straneh www.spar-klub.si.

Spar Slovenija d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli vsebine spletnih strani partnerjev.

12. Razno

Naslovi oddelkov uporabljenih v teh pogojih uporabe se uporabljajo samo za orientacijo in na noben način ne vplivajo na razlago besedila, ki je v njih. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli stavek teh pogojev ničen, taka ničnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh pogojev in preostali deli teh pogojev ostanejo v veljavi. Če katera koli stranka ne uveljavlja svojih pravic iz teh pogojev, se to ne šteje za odrek ali izgubo teh pravic ali katerihkoli drugih tukaj navedenih pravic.

Sedež družbe Spar Slovenija d.o.o. je v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za pravne spore, ki nastanejo kot posledica uporabe teh spletnih strani je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se končni uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.